De organisatie

1. De competitie is opgezet voor recreatieve spelers / speelsters. Onder enkele voorwaarden mogen ook spelers/speelsters deelnemen die NBB competitie en/of toernooien hebben gespeeld. Nieuwe teams (of eventueel individuele spelers) worden gescreend door een avond mee te spelen bij BC Maasdroppers onder toezicht van minimaal één bestuurslid van Stichting RCML. Aan de hand van de geschatte speelsterkte wordt beoordeeld of de speler(s)/speelster(s) in aanmerking komt / komen om deel te nemen aan de RCML competitie. Dit wordt te allen tijde beslist door het bestuur!

De  voorheen gangbare puntenregeling m.b.t. NBB peilpunten komt per direct te vervallen, dit is besloten in de ledenvergadering op 29 augustus 2017.

 2. Ingeschreven teams worden door het RCML bestuur op sterkte ingedeeld in de beschikbare poules, waarbij de teamresultaten van het vorig seizoen en de sterkte van individuele (nieuwe) spelers wordt meegewogen. Verenigingen kunnen met meerdere teams aan de competitie deelnemen; in dat geval spelen de teams zoveel mogelijk in verschillende poules. Neemt één team van een vereniging deel, dan bepaalt de competitieleiding in welke poule dat team wordt ingedeeld.

 3. Bij de inschrijving van een of meerdere teams zal de vereniging een sterktelijst indienen, op basis van onderlinge resultaten in het enkelspel van alle spelers / speelsters van de vereniging die deelnemen aan de RCML competitie. Deze lijst dient naast de vaste teamspelers/speelsters ook de op dat moment bekende invallers te bevatten. Deze sterktelijst zal bepalend zijn voor de opstelling van de enkelspelen in een team. De 1e enkel wordt gespeeld door de speler (vaste speler of invaller) die het hoogst op de ranglijst staat, de tweede enkel door de speler die op de een na hoogste positie staat, en zo verder. Voor het dubbelspel geldt bovengenoemde regel niet. Spelers/speelsters mogen in een ander team invallen behalve als dit in een team is dat in een lagere gemengd-poule uitkomt dan de speler/speelster zelf is opgesteld. (invallen vanuit een herenteam naar een gemengd team of vice versa is dus toegestaan).

Elk team speelt de wedstrijden met maximaal drie dames en drie heren in de Gemengd Dubbel-competities, bij de Herencompetitie spelen minimaal vier en maximaal zes heren. Elke deelnemer dient minimaal twee partijen te spelen. Een speler mag in verschillende partijen uitkomen mits deze partijen niet van hetzelfde soort zijn. Een speler mag uitkomen in een enkelspel en maximaal twee dubbelspelen waarbij iemand in een wedstrijd niet meer dan eenmaal met dezelfde partner mag spelen.

 4. In elke poule spelen de deelnemende teams tweemaal tegen de andere teams, éénmaal thuis en éénmaal uit. In het geval dat meer dan acht teams in één poule deelnemen, zal een “halve” competitie met kruisfinales in overweging worden genomen. Na kwalificatie (volledige competitie) zal een tussenstand worden opgemaakt.

 5. De wedstrijden worden van september tot en met april of mei gespeeld, i.v.m. vakanties en feestdagen kunnen enige wedstrijden meer geprogrammeerd worden. Verdere informatie volgt t.z.t. op de site www.rcmlbadminton.nl. Gemiddeld speelt elk team minimaal één wedstrijd per maand, hetzij thuis of uit. Het wedstrijdsecretariaat zal zoveel mogelijk rekening houden met het feit dat als het eerste team thuis speelt, het tweede team uit speelt en andersom; behalve wanneer meer dan twee teams meespelen in de competitie.

 6. Het wedstrijdprogramma wordt voor het gehele komende seizoen vastgesteld, met dien verstande dat daarin alleen wordt bepaald in welke maand de wedstrijden moeten worden gespeeld. De thuisspelende verenigingen bepalen, in overleg met de uitspelende clubs, de datum, het aanvangstijdstip en de plaats van de te spelen wedstrijd(en).

 7. Indien zonder geldige redenen een wedstrijd niet wordt gespeeld, heeft de daaraan schuldige vereniging reglementair de wedstrijd met 8-0 verloren (alle setstanden met 21-0). Indien een wedstrijd onverhoopt niet door kan gaan om welke reden dan ook, dient dit minimaal drie dagen vóór aanvang van de wedstrijd aan de tegenstander kenbaar gemaakt te worden. Als een team zonder geldige reden en zonder afmelding niet komt opdagen, heeft dit een waarschuwing tot gevolg. Gebeurt dit vaker, dan behoudt de competitieleiding zich het recht voor om - na twee waarschuwingen - tot royering over te gaan.

 8. De teamcaptain van het thuisspelende team vult het wedstrijdformulier in (te downloaden via de site). Hij / zij noteert persoonlijk de eindstanden van de games en draagt zorg voor de verdere invulling en ondertekening van het wedstrijdformulier door beide captains. Het volledig ingevulde formulier wordt ingescand of gefotografeerd en zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee dagen doorgemaild naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Het tweede exemplaar wordt aangeleverd aan het bezoekende team. De competitieleider zorgt ervoor dat de standen en ranglijsten op de site zo snel mogelijk worden bijgewerkt, doch tenminste één keer per week.

 9. De prijsuitreiking vindt op nader te bepalen locatie plaats, dit wordt via de website tijdig gecommuniceerd. De datum van de prijsuitreiking wordt doorgaans vastgesteld op de jaarvergadering aan het begin van het seizoen.

 

De aanmelding

10. De aanmeldingsformulieren dienen een week vóór de openingsvergadering binnen te zijn bij het wedstrijdsecretariaat, onder gelijktijdige betaling van het inschrijfgeld. Dit inschrijfgeld bedraagt 50 euro per team en wordt overgemaakt naar rekeningnummer NL25RABO0148300480 t.n.v. Stg. RCML o.v.v. RCML 2019-2020 én teamnaam. De datum van deze jaarlijkse vergadering, waarop alle benodigde gegevens voor het komende seizoen worden uitgereikt, wordt tijdig bekendgemaakt via de site. Het secretariaat is te bereiken via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Het inschrijfgeld wordt uitsluitend benut voor uitgaven die betrekking hebben op deze recreantencompetitie, aanschaffing prijzen, administratiekosten e.d. Op de openingsvergadering wordt een financieel overzicht getoond.

 11. De competitie wordt geleid door het bestuur van de stichting RCML. Dit bestuur bestaat uit:

Han Seelen Voorzitter / Secretaris
Louis Sonnemans Techniek / Website
Lars Ramakers Website / PR
Danielle Cuijpers Penningmeester

 

De partijen

12. Elke wedstrijd bestaat uit acht partijen, te weten:

GD-competitie: twee DE-, 2 HE-, twee GD-spelen, een DD- en een HD-spel. Herencompetitie: vier HE- en vier HD-spelen.

13 De verlenging, veldwisseling, arbitrage en overige spelregels zijn conform de spelregels van het NBB-reglement. Een pauze en/of coaching van één minuut na 11 punten en tussen de eerste, tweede game en eventueel derde game twee minuten, is in alle partijen toegestaan. Indien een derde game wordt gespeeld, dient bij 11 punten van speelhelft te worden gewisseld.

14. De setstanden worden door de teamcaptain volledig op het wedstrijdformulier ingevuld. Na acht partijen wordt de totaaluitslag als volgt opgeteld: iedere gewonnen game is  éen punt er zijn acht punten te verdelen.

15. Voor het periodiek opmaken van de competitiestand evenals voor de eindstand van de competitie zullen de volgende criteria in acht worden genomen: - het hoogste aantal matchpunten - het hoogste aantal gewonnen wedstrijden - het grootste saldo gelijk gespeelde wedstrijden - het grootste saldo verloren wedstrijden - het grootste saldo gewonnen partijen - het grootste saldo gewonnen c.q. verloren partijen - het grootste saldo gewonnen c.q. verloren sets - het grootste saldo gewonnen c.q. verloren games Indien alle genoemde criteria voor twee of meer teams gelijk zijn, zal door loting de rangorde worden beslist. De poulewinnaar van GD2 en GD3 gaat het volgend seizoen in de naast hogere poule spelen en de teams die het laatste eindigen in de poule GD1 en GD2 spelen in het volgende seizoen in de naast lagere poule.

16. Als een wedstrijd of een partij niet geheel kan worden uitgespeeld, anders dan door te laat komen van het bezoekende team, worden de niet gespeelde partij(en) als verloren door het thuisspelende team beschouwd, in overeenstemming met het NBB-reglement. Bij ongeval of ziekte mag van de ingevulde opstelling worden afgeweken; in nog te spelen partijen mag de speler in verschillende partijen uitkomen, mits deze niet van hetzelfde soort zijn.

17. Verenigingen welke beperkt zijn in de reservering van zaaluren c.q. speelvelden, hebben het recht om de rusttijd tussen de partijen tot vijf minuten te beperken, onverminderd het recht van een speler op een rusttijd van 15 minuten tussen twee partijen als omschreven in het NBB-reglement.

18. Protesten dienen binnen één week na de gespeelde wedstrijd per mail aan de competitieleiding te worden gemeld.

19. De thuisspelende vereniging zorgt voor voldoende nylon shuttles, welke shuttle dit precies is, is de keuze van de thuisspelende vereniging.

20. Indien meer teams van dezelfde vereniging in eenzelfde poule uitkomen, is het deze teams verboden om hun onderlinge wedstrijden als laatste te laten spelen (de zogenaamde thuis-thuis wedstrijden tussen twee teams van dezelfde vereniging).

 

Teams, speelsters en spelers

21. De teamcaptains zorgen ervoor dat hun team een kwartier vóór aanvang van de eerste te spelen partij in de sporthal aanwezig is. Zij overhandigen aan de wedstrijdleider de opstelling van hun team.

22. Alle deelnemers aan deze competitie spelen op eigen risico. De competitieleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade of letsel dan ook. Door in te schrijven aanvaarden de deelnemers en de verenigingen deze voorwaarden.

23. Alle gebruikelijke badmintonkleding en schoeisel zijn toegestaan.

24. De deelnemers mogen de sporthal zonder medeweten van de wedstrijdleider niet verlaten. Zij moeten zichzelf steeds op de hoogte stellen van het tijdstip waarop zijn hun partijen moeten spelen. 

25. In alle gevallen waarin bovenstaand reglement niet voorziet, beslist het bestuur.